Ang MORESCO-1 miduyog uban sa tanan Kristuhanon dinhi sa nasud ug sa tibuok kalibutan sa pagsaulog sa Semana Santa.

Ang pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni HesuKristo naghatag kanato ug inspirasyon sa pagpakinabuhi sa Kristohanong pagtoo ug gawi, bisan sa mga kalisdanan ug mga pagsulay nga atong gitagamtam karun. Sa atong mga pag-ampo, atong panaminan ang mensahe sa Semana Santa- hinaut nga makaplagan nato ang pagkamanggiluy’on ug pagka’matinabangun nga anaa naka ugat sa sakripisyo ni Kristo sa krus.

Hinaut kini nga ehemplo sa pinakadakong sakripisyo tungud sa gugma sa tanan, makahatag ug kusug sa atong pagtoo samtang ato pang gihambin ang epekto sa pandemya.

Dasigun nato ang matag usa kanato nga mahimo kita nga mga instrumento sa kalinaw ug kaayo, gugma ug hustisya, pagsalig ug pakigdait labi na niadtong nag-antos ug anaa sa kasakit ug kapit’os.

Hinaut nga ang kalinaw ug gugma sa Semana Santa magpabilin unta kanato, karun sa kanunay.#SemanaSanta#moresco1#energizingcommunities#empoweringlives